تاریخ دسترسی: 89/09/01
عنوان قرعه ی تلخ / موسیقی
خالق اثر بابک امینی
منبع نامعلوم