تاریخ دسترسی: 89/11/01
عنوان نوروز سبز / موسیقی
خالق اثر ناشناس
رویداد سال نو و نام گذاری سال 1389 با عنوان «سال صبر و استقامت» توسط میرحسین موسوی
منبع نامعلوم