تاریخ دسترسی: 89/12/28
عنوان خس و خاشاک / موسیقی
خالق اثر ناشناس
رویداد جشن پیروزی احمدی نژاد و خطاب کردن مردم با عنوان «خس و خاشاک»/ آغازجنبش شبانه ی شعارالله اکبر
منبع نامعلوم