تاریخ دسترسی: 89/10/09
عنوان خفه شو / نقاشی
خالق اثر بزرگمهر حسین پور
رویداد مناظره انتخاباتی میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد
منبع ایران پرود