تاریخ دسترسی: 90/09/09
عنوان قدم امید / نقاشی
خالق اثر لیدا شرافتمند
منبع رادیو فردا