تاریخ دسترسی: 89/11/17
عنوان نامعلوم / نقاشی
خالق اثر ناشناس
منبع حامد فراد