تاریخ دسترسی: 89/11/02
عنوان نامعلوم / نقاشی
خالق اثر ناشناس
منبع حامد فراد