تاریخ دسترسی: 90/07/11
عنوان صدای دیوار / نقاشی
خالق اثر ناشناس
منبع حامد فراد