تاریخ دسترسی: 90/09/23
عنوان نامعلوم / نقاشی
خالق اثر ناشناس
منبع حامد فراد