تاریخ دسترسی: 89/08/25
عنوان نترسید، ما همه با هم هستیم / نقاشی
خالق اثر ناشناس
منبع حامد فراد