تاریخ دسترسی: 90/09/28
عنوان خدای ما بزرگ است / نقاشی
خالق اثر ناشناس
منبع حامد فراد