تاریخ دسترسی: 89/09/09
عنوان نامعلوم / نقاشی
خالق اثر ناشناس
رویداد انتشار عکس های باحجاب مجید توکلی توسط رسانه های دولتی
منبع حامد فراد