تاریخ دسترسی: 89/10/12
عنوان دانشگاه زنده است / نقاشی
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع حامد فراد