تاریخ دسترسی: 90/05/16
عنوان سیزده به در / نقاشی
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد سیزده به در
منبع سهیل توکلی