تاریخ دسترسی: 89/12/26
عنوان فرزاد کمانگر / نقاشی
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد اعدام فرزاد کمانگر و چند زندانی سیاسی دیگر
منبع سهیل توکلی