تاریخ دسترسی: 90/01/16
عنوان پنج تن / نقاشی
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد اعدام فرزاد کمانگر و چند زندانی سیاسی دیگر
منبع سهیل توکلی