تاریخ دسترسی: 89/08/20
عنوان نامعلوم / نقاشی
خالق اثر لیدا شرافتمند
منبع هنر و ادبیات پرس لیت