تاریخ دسترسی: 90/02/03
عنوان نامعلوم / نقاشی
خالق اثر لیدا شرافتمند
منبع علی ملیحی را آزاد کنید