تاریخ دسترسی: 89/10/01
عنوان مجید توکلی / نقاشی
خالق اثر کی سی
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع کینس آرت