تاریخ دسترسی: 90/02/27
عنوان ترانه موسوی / نقاشی
خالق اثر کی سی
رویداد تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران
منبع کینس آرت