تاریخ دسترسی: 90/07/04
عنوان سیل سبز / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر برزین/ دی جی پاواکا
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز