تاریخ دسترسی: 90/08/21
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد تظاهرات مردمی از میدان هفت تیر تا میدان انقلاب
منبع سایه آزادی