تاریخ دسترسی: 89/10/10
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد تظاهرات مردمی از میدان هفت تیر تا میدان انقلاب
منبع سایه آزادی