تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان عروسک فرنگی
خالق اثر ناشناس
منبع دروغ های سبز