تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان نامعلوم
خالق اثر ناشناس
منبع دروغ های سبز

گر منتقدی قدرت پیکار ندارد

 

شاید که به لب جز نخ سیگار ندارد!