تاریخ دسترسی: 92/04/02
عنوان نامعلوم
خالق اثر شعر از علی میرزائی آذرماه 1388
منبع دروغ های سبز

در کوفه اگر یکسره غوغا کند ایشان

شاید خبر از شمر خطاکار ندارد!

 ***

گر میزند او تهمت ِ بی مدرک دائم

 شاید خبر از قدرت افکار ندارد!

 ***

 فریاد زند او طلب دشمن دین را

 شاید خبر از جیب بدهکار ندارد!

 ***

 او گشته بدهکار وطن بار الها

 شاید خبر از حال طلبکار ندارد!

 ***

با حق چو ستیزد حَرَجی(۴) نیست بر ایشان

شاید خبر از باطل غدار(۵) ندارد!

 ***

او چهره به دستار(۶) بپوشاند از این روی

شاید خبر از آن همه طرار (۷)ندارد!

***

در دام گنه او شده اینگونه گرفتار

شاید خبر از بخشش غفار(۸) ندارد!

***

گویا که گرفتار زمین است در این بین

شاید خبر از کوکب سیار(۹) ندارد!

***

گوید که به ما پول بسی گشته عنایت

شاید خبر از بنده ی عیار(۱۰) ندارد!

***

صد دفعه خطا کرده و داند ثمرش را

شاید خبر از مخزن اسرار ندارد!

***

از ترس چو پوشانده کنون صورت خود را

شاید خبر از میثم تمار(۱۱) ندارد!

***

در غفلت و خواب است؛ در این ولوله بازار

شاید خبر از  امت بیدار ندارد!

***

بر میهن خود چوب حراجی زده اما

شاید خبر از غصه ی سرکار(۱۲) ندار!

پاورقی:

 ۱) صدای خنده دیگران

 ۲)گنبد دوار به معنای آسمان بالای سرمان

 ۳)جشن

 ۴)مسئولیت

 ۵)بیشتر به معنی مکار و حیله گر

 ۶)پارچه

 ۷)دزد که گاه صورت خود را جهت ناشناخته ماندن میپوشاند.

 ۸)غفار به معنای بخشاینده در زبان ما جا افتاده است و از صفات پروردگار هستی است.

 ۹)کوکب سیار: ستاره رونده مانند خورشید که در آسمان حرکت میکند(البته از دید ما).

 ۱۰) یه چیزی مشابه رابین هود انگلیسی جماعت منتها مدل ایرانیش که مال قبل از دوران رابین هود هم هست.

 ۱۱) برده ای که به دست حضرت علی(علیه السلام) آزاد شد و در زمره یاران ایشان قرار گرفت و به جایگاهی رسید که حتی از زمان مرگ خویش آگاه شد.

 ۱۲)سرکار یعنی همین شما که دارید شعر بنده را میخوانید!ش