از آنجایی که تمرکز این پژوهش بر ارتباط هنر و جنبش سبز بوده است، در این بخش تنها مجموعه ی کوچکی از آثار تولید شده توسط هنرمندان حرفه ای و آماتورِ ارزشی علیه جنبش سبز فهرست شده اند که در فرصت مقتضی تکمیل خواهد شد. هدف از ارائه ی این قسمت، پرهیز از تک صدایی و تاکید بر اهمیت بررسی دقیق تر این آثار به لحاظ کمی و کیفی بوده است

شاخه خالق اثر
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان سند (گفت و شنود) / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان میزگرد نقش عجوزه ها در جنبش سبز علفی / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر حسین قدیانی 
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان بزغاله (گفت و شنود) / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان آراء باطله بی رقیب ماند / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان جنبش سبز است یا نهضت مادربزرگ ها؟! / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان آق محندس چیز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان سران فتنه به جان هم افتادند / کاریکاتور
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان در امتداد مجسمه ی آزادی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی