از آنجایی که تمرکز این پژوهش بر ارتباط هنر و جنبش سبز بوده است، در این بخش تنها مجموعه ی کوچکی از آثار تولید شده توسط هنرمندان حرفه ای و آماتورِ ارزشی علیه جنبش سبز فهرست شده اند که در فرصت مقتضی تکمیل خواهد شد. هدف از ارائه ی این قسمت، پرهیز از تک صدایی و تاکید بر اهمیت بررسی دقیق تر این آثار به لحاظ کمی و کیفی بوده است

شاخه خالق اثر
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان پیش گویی اختاپوس / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان عکس عاقبت سران فتنه / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان بیانیه ی جدید میر حسین موسوی / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان زهرا رهنورد / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان کنفرانس مطبوعاتی سران فتنه در باره ی کشتی آزادی / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر حسین قدیانی
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد..... / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان هدیه ی ننجون دوستم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی
عنوان تغییر در دانشگاه آزاد / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر نامعلوم
منبع جنبش ضد سبز اموی