تاریخ دسترسی: //
عنوان ترانه / نقاشی
خالق اثر گِرگ چدویک
رویداد تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران
منبع فلیکر