تاریخ دسترسی: //
عنوان فرشته های آزادی / نقاشی
خالق اثر جنیفر کوشارک
رویداد شهادت امیر جوادی فر در کهریزک
منبع فلیکر