تاریخ دسترسی: 89/11/13
عنوان معلم / نقاشی دیجیتال
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد اعدام فرزاد کمانگر و چند زندانی سیاسی دیگر
منبع یوتیوب