تاریخ دسترسی: 89/12/19
عنوان سبز شد / ترانه
خالق اثر ناشناس
منبع ترانه های سبز

سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان

دژخیم بدنهاد دیوسرشت، کاخت شود ویران

سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان

آفتاب دلنواز آزادی، فردا شود تابان

در سیاهی سکوت سرزمین سبز

یک طنین سبز، برشد و به جان خستگان نشست

خنده‌ها ز گرمی صدای او شکفت

یک جهان ترانه امیدمان شنفت

از هراس ظالمان، گلوله‌های بیم

بر تن وطن نشست و قلب عاشقان شکست و

سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان

دژخیم بدنهاد دیوسرشت، کاخت شود ویران

سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان

آفتاب دلنواز آزادی، فردا شود تابان

سپیده دم نزدیک است ای همرهان

ز خشممان برپا شد آتشفشان

سکوتمان گیرد آخر کام خصم

که در جهان پیچیده‌ست فریادمان

به سر رسد خزان ما، که جانمان تن تبر شکست و

سبز شد ز خون و فریاد ایران جاویدان

دژخیم بدنهاد دیوسرشت، کاخت شود ویران

سبز شد ز خون و فریاد، ایران جاویدان

آفتاب دلنواز آزادی، فردا شود تابان