تاریخ دسترسی: 89/08/07
عنوان صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم / ترانه
خالق اثر هیلا صدیقی
رویداد قبل از انتخابات
منبع ترانه های سبز

از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم

من با تو و ما میهنی آباد بسازیم

تو سید ما باشی و ما عاشق ایران

صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

بسازیم

اندیشه و علم و قلم اسباب بلوغ است

نسلی پر از اندیشه آزاد بسازیم

با پرچم اسلام بر افراط بتازیم

منشور برافراشته داد بسازیم

بسازیم

صدها نفر این مکتب صدساله نوشتند

صدهای دگر با هم آحاد بسازیم

صد کوه برافراشته در راه نشینن

ما تیشه­ای از مکتب فرهاد بسازیم

بسازییم

ایران ایران ایران