تاریخ دسترسی: 90/01/11
عنوان ایران کهن / موسیقی
خالق اثر شهرام ناظری
رویداد جشن پیروزی احمدی نژاد و خطاب کردن مردم با عنوان «خس و خاشاک»/ آغازجنبش شبانه ی شعارالله اکبر
منبع نامعلوم