تاریخ دسترسی: 89/08/24
عنوان فرزاد / نقاشی
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد اعدام فرزاد کمانگر و چند زندانی سیاسی دیگر
منبع سهیل توکلی