تاریخ دسترسی: 90/02/22
عنوان حجاب اجباری / نقاشی
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع سهیل توکلی