21 مرداد 88

اعلام روز «خرید سبز» و تشنج در بازار تهران و اطراف آن

این روز توسط حامیان جنبش سبز و در فضای مجازی روز «خرید سبز» نام گرفت. از مردم خواسته شد که به منظور ادامه ی اعتراضات به بازار تهران بیایند. با تجمع مردم و سرگیری شعارهای جنبش، ماموران به ضرب و شتم و دستگیری معترضان پرداختند.

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید