16 آذر 89

روز دانشجو

در این روز، طبق روال هر ساله، دانشجویان از فرصت های تجمعی که در «روز دانشجو» به دست آوردند، برای نشان دادن اعتراضاتشان استفاده کردند. درگیری­های متعددی بین نیروهای حکومتی و دانشجویان گزارش شد.

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید