01 فروردین 90

سال نو ایرانی

سال 1390 در حالی آغاز شد که تعداد زیادی از زندانی­های سیاسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در زندان بودند. موسوی و کروبی که رهبران این جنبش شناخته می­شدند نیز در مکان­های نامعلومی نگه داشته شده بودند.

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید