تاریخ دسترسی: 89/09/12
عنوان بیست و دو مرثیه در تیرماه-10 / شعر
خالق اثر شمس لنگرودی
منبع شمس لنگرودی

چه كسى باور مى كند

كه شما نيستيد

و من به سوى شما براى خودم حرف مى زنم

همچون آبى بى گياه

در فصل زمستان.

چه كسى باور مى كند

كه قطارى راه مى رود

و ريل ها كنار قدم هايش خلق مى شود.

آيا جهان به تمامى زاده ى خواب هاى ماست

و شما در خوابى عميق فرو رفته ايد

تا آخر بازى را بدانيد؟

آن جا كه در آرامش باغستان غريبى جمع مى شويم

و حيرت زده بر گذشته ى خونين مان مى خنديم.