تاریخ دسترسی: 90/09/27
عنوان بیست و دو مرثیه در تیرماه-20 / شعر
خالق اثر شمس لنگرودی
منبع شمس لنگرودی

آيا براى گرم كردن بازارشان

به آتش تان كشيدند؟

حتا باد ايستاده بود و نگاه مى كرد كه شعله فرو بنشيند

حتا شاخه ها

از سوزاندن خود

تن زدند

كودكان اول ابتدايى

از هفت سالگى به عقب برگشتند

تا اعداد و حروفِ دروغ را نخوانند.

و به هنگامى كه از مراسم تان بازگشتيم

دست نوشته هاى مجسمه ها بر كاغذ

بر پايه ى شكسته ى مرمرى مى لرزيد

آنان

شرمناكِ سنگ بودن شان

سر به بيابان ها، رفته بودند.