تاریخ دسترسی: 89/11/19
عنوان بیست و دو مرثیه در تیرماه-21 / شعر
خالق اثر شمس لنگرودی
منبع شمس لنگرودی

صداى دويدن ما بر خاك است

ما وقت نوشيدن آب هم نداريم

خون مى خوريم و رفع عطش مى كنيم

و به سوى شما مى آئيم

آن جا كه به خواب رفته ايد

با مشت گره شده بر قلب تان

در سر، سينه، هوا، خون

همه جا پيدائيد

و مثل نقطه ى وهمى هر لحظه عوض مى شويد.

اين بام بام بمى كه روى خاك شما مى پيچد

سمضربه ى اسب هايى است

كه زمين لرزه ى در راه را شنيدند

هم از اين روى

شمع هاى تان

مثل مشعل آزادى

بر سنگ كوچك تان بى تاب است.