تاریخ دسترسی: 90/02/24
عنوان نامعلوم / لطیفه و طنز سیاسی
خالق اثر ناشناس
منبع نامعلوم

علم بهتر است یا ثروت؟ بسیجیه: ساندیس!