تاریخ دسترسی: 90/08/15
عنوان طلوع آزادی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع دیوارنویس