تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای من؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر هایدی یانگر
منبع پوسترهای سبز ایران