تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان قصاب / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر میمو کاستلانو
منبع پوسترهای سبز ایران