تاریخ دسترسی: //
عنوان سخنرانی احمدی نژاد در جشن پیروزی / ویدئوی مستند
خالق اثر نامعلوم
رویداد جشن پیروزی احمدی نژاد و خطاب کردن مردم با عنوان «خس و خاشاک»/ آغازجنبش شبانه ی شعارالله اکبر
منبع یوتیوب