تاریخ دسترسی: 90/04/27
عنوان پنج تن / نقاشی دیجیتال
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد اعدام فرزاد کمانگر و چند زندانی سیاسی دیگر
منبع یوتیوب