تاریخ دسترسی: 90/09/24
عنوان به اسم کهریزک / فیلم بلند
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز