تاریخ دسترسی: //
عنوان زنجیر سبز / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد زنجیره انسانی سبزها در تهران
منبع فلیکر